پنل پیامک

پنل پیامک

پنل نمایندگی زاگرس

تعرفه ارسال پیامک 105 ریال و تمامی امکانات نا محدود همراه با خطوط خدماتی اشتراکی

پنل نمایندگی البرز

تعرفه ارسال پیامک 135 ریال و تمامی امکانات نا محدود همراه با خطوط خدماتی اشتراکی

پنل کاربری زاگرس

تعرفه ارسال پیامک 105 ریال و تمامی امکانات نا محدود همراه با خطوط خدماتی اشتراکی

پنل کاربری البرز

تعرفه ارسال پیامک 135 ریال و تمامی امکانات نا محدود همراه با خطوط خدماتی اشتراکی

پنل پیامک

تعرفه ارسال پیامک 150 ریال خطوط ۱۰۰۰ و ۱۲۳ ریال خطوط ۵۰۰۰ و تمامی امکانات نا محدود همراه با خطوط خدماتی اشتراکی